Konkurs na Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2022

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 14 lutego 2022 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

ŁUBNIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Wójt Gminy Łubniany

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury z/s w Łubnianach, ul.

Opolska 49, 46-024 Łubniany.

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystąpią do konkursu.

1. Wymagania podstawowe – niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku (formalne):

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289);

6) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów

o szkolnictwie wyższym – preferowane studia humanistyczne lub artystyczne;

7) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z kulturą;

8) ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury;

9) znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz jej finansowania, w szczególności przepisów:

a) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 194);

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.);

c) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 642);

d) ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019r.

poz. 2171 z póżn.zm.);

e) wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, ochrony danych

osobowych.

10) przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Łubniańskiego Ośrodka Kultury na okres od 09.03.2022 do 8.03.2027 r., z uwzględnieniem:

a) warunków organizacyjno – finansowych instytucji oraz zawierającego propozycję rozwoju nowych,

a także istniejących form działalności,

b) dotychczas realizowanych działań promocyjnych i kulturalnych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub podobnym stanowisku;

2) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność;

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;

4) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja własnej pracy;

5) predyspozycje menedżerskie, umiejętność kierowania zespołem pracowników;

6) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych;

7) biegła obsługa komputera, umiejętność korzystania z aplikacji i programów biurowych oraz pocztowych;

8) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

9) prawo jazdy kat. B;

10) wiedza o gminie Łubniany, strukturze organizacyjnej ŁOK, znajomość statutu ŁOK oraz strategii rozwoju gminy Łubniany na lata 2021-2030.

II. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Łubniański Ośrodek Kultury z/s w Łubnianach, ul. Opolska 49, 46-024 Łubniany;

2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5 lat;

3) pełny wymiar czasu pracy;

4) przewidywany termin zatrudnienia – 09 marca 2022r.

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zarządzanie Łubniańskim Ośrodkiem Kultury (dalej ŁOK) i reprezentowanie ŁOK na zewnątrz,

2) realizacja zadań statutowych ŁOK oraz programu działania zgodnie z umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

3) odpowiedzialność za działalność ŁOK, w tym za właściwy dobór pracowników oraz powierzone mienie;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników ŁOK oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;

5) kierowanie gospodarką finansową ŁOK i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym

sporządzanie planu finansowego ŁOK (z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zgodnie

z przepisami ustawy o finansach publicznych), który stanowi podstawę gospodarki finansowej ŁOK.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

2) list motywacyjny (krótkie uzasadnienie przystąpienia do konkursu);

3) kopie świadectw pracy i innych dokumentów, w tym zaświadczeń, potwierdzających wymagany staż pracy;

4) kopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie;

5) kopie świadectw i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; opinie, referencje, itp;

6) autorska koncepcja programowa dotycząca funkcjonowania ŁOK na cały okres kadencji (5 lat);

7) oświadczenie kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku, o które Kandydat się ubiega,

c) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji moich danych osobowych.”.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być podpisane przez kandydata, za wyjątkiem kopii dokumentów

wymienionych w pkt 3-5, na których kandydat winien umieścić adnotację „Za zgodność z oryginałem”

i opatrzyć ją podpisem.

V. Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych

kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora ŁOK” w terminie do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 1600 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub przesłać na adres Urzędu (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Łubniany po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Etapy konkursu:

1) Etap I – 01 marca 2022r. – otwarcie i analiza złożonych ofert oraz wyłonienie kandydatów spełniających wymagania podstawowe (formalne) określone w ogłoszeniu o konkursie, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu.

O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

Przewodniczący Komisji konkursowej powiadamia kandydatów telefonicznie.

2) Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania podstawowe (formalne) oraz ocena autorskiej koncepcji funkcjonowania ŁOK, przedstawionej przez kandydata.

VII. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi

działalności instytucji kultury:

Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury można uzyskać w Urzędzie Gminy Łubniany. Termin planowanej wizyty w Urzędzie należy ustalić telefonicznie: tel. 77 4270533 lub 77 4270534.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO):

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Łubniany;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Andrzej Pawłowicz. Kontakt e-mail: rodo@apawlowicz.pl , kontakt telefoniczny: 782255777;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze ogłoszenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie

objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o konkursie;

6) Informacja o wyniku konkursu, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy

Łubniany, na stronach internetowych: Urzędu Gminy Łubniany i Łubniańskiego Ośrodku Kultury.

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu, ale nie zostaną zatrudnieni będą

przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku konkursu do publicznej

wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

8) Kandydat, który złożył ofertę w konkursie ma prawo żądania od administratora dostępu do danych

osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w konkursie ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze.

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Informacje na stronie BIP Gminy Łubniany

ogłoszenie konkursu na dyr. ŁOK

Kalendarz wydarzeń:

Bądźmy w kontakcie!

1,032FaniLubię
219YouTubeSubskrybuj

Z ostatniej chwili:

Skip to content